Algemene Voorwaarden

 

Voorwaarden voor Opleidingsdiensten

Dit document vormt een onderdeel van de Algemene Voorwaarden Dimensions Training en is daarop aanvullend van toepassing indien Dimensions Training  voor Opdrachtgever diensten verricht die zien op het verrichten van opleidingsdiensten.

Specifieke voorwaarden van toepassing op Opleidingsdiensten omvat de volgende artikelen:

 

 1. Definities
 2. Overeenkomst
 3. Annulering
 4. Prijzen
 5. Facturering en betaling
 6. Aansprakelijkheid en vrijwaring
 7. Intellectuele en industriële eigendom
 8. Ziekte docent

 

 1. Definities

In company Opleidingen: Opleidingen die op de locatie van Opdrachtgever door Dimensions Training  worden verzorgd, hierna te noemen Diensten.
Opleidingsdiensten: diensten waarbij Dimensions Training  zich richt op de educatie van Opdrachtgever op het gebied van management, communicatie en informatietechnologie, niet zijnde consultancy- of adviesdiensten.
Open Rooster of Open Inschrijving Opleidingen: Opleidingen die op de locatie van Dimensions Training  of op een door Dimensions Training  te bepalen locatie worden gegeven.

 

 1. Overeenkomst

  2.1. Aanmeldingen voor Open Rooster of Open Inschrijvingen
  Opleidingen dienen plaats te vinden middels een online formulier op de Dimensions Training website of email.
  2.2. Een Overeenkomst met betrekking tot Open Rooster Opleidingen tussen Opdrachtgever en Dimensions Training treedt in werking indien de Opdrachtgever een bevestiging van aanmelding heeft ontvangen. Dimensions Training behoudt zich het recht om aanmeldingen tot Open Rooster Opleiding af te wijzen op grond van duidelijk omschreven redenen.
  2.3. Een Overeenkomst met betrekking tot In company Opleidingen komt tot stand nadat de opdracht tot het verrichten van diensten is ontvangen en bevestigd middels een Overeenkomst.

 

 

 1. Annulering

  Annulering dient ten alle tijden schriftelijk plaats vinden, en:
  3.1. Dimensions Training is te allen tijde gerechtigd de trainingsdatum of workshopdatum en/of de locatie te wijzigen of de Opdracht te annuleren. Dimensions Training zal de Wederpartij daarvan op zo kort mogelijke termijn op de hoogte brengen. Dimensions Training zal voor zover mogelijk een nieuwe training of workshop aanbieden. Indien zulks niet mogelijk is, zullen de reeds betaalde bedragen door de Wederpartij aan Dimensions Training worden geretourneerd.
  3.1.1. Na bevestiging van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding is annulering door Opdrachtgever mogelijk tot 30 dagen voor aanvang van de Training .
  3.1.2. Na bevestiging van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding is verschuiving van een Training door Opdrachtgever mogelijk tot 20 dagen voor aanvang van de Training .
  3.1.3. Indien de Overeenkomst, ongeacht de reden daarvan, wordt geannuleerd binnen 30 dagen voor aanvang, zal Opdrachtgever 100 % van het cursusbedrag in rekening worden gebracht.
  3.1.4. Indien Opdrachtgever binnen 20 werkdagen voor aanvang van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding verzoekt om verschuiving van een Training en Dimensions Training met dit verzoek instemt, dan is 100% bovenop de aanvankelijke cursusprijs verschuldigd.
  3.1.5. Eenmaal verschoven Open Rooster Opleidingen of In Company Opleidingen, in overeenstemming met artikel 1.4, kunnen niet nogmaals verschoven of worden.
  3.1.6. Verschuivingen kunnen alleen schriftelijk worden opgegeven en dienen voor boven gestelde termijnen in bezit te zijn van Dimensions Training. Verschuivingen zijn alleen geldig wanneer deze schriftelijk bevestigd zijn door Dimensions Training.
  3.1.7. Dimensions Training behoudt zich het recht voor om na het sluiten van de Overeenkomst de tijden en/of locatie van Open Rooster Opleidingen te wijzigen. Na wijzigingen van tijden en/of locatie heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
  3.1.8. Dimensions Training heeft het recht de Open Rooster Opleiding op te schorten, te verplaatsen of te annuleren als dat gerechtvaardigd wordt door onvoorziene omstandigheden, zoals een tekort aan cursisten, overinschrijving of een zieke instructeur. Na wijzigingen heeft Opdrachtgever het recht zijn deelname alsnog binnen 5 werkdagen na een dergelijke kennisgeving kosteloos te annuleren.
  3.1.9. Opdrachtgever heeft geen recht op vergoeding van rente en kosten op of vermindering van de overeengekomen vergoeding.
  3.4. Bij een annulering is de Wederpartij gerechtigd iemand anders in de plaats te doen deelnemen aan de training of workshop.
  3.5. De eventueel reeds betaalde bedragen met aftrek van het verschuldigde bedrag in verband met annuleren, zullen door Dimensions Training voor zover mogelijk in mindering worden gebracht op een nieuwe training of workshop. Indien zulks niet mogelijk is, zal dit bedrag door Dimensions Training aan de Wederpartij worden geretourneerd.
  3.6. Bij wangedrag van een persoon of indien een persoon in overtreding is met de gelden orde- en veiligheidsmaatregelen is Dimensions Training gerechtigd de betreffende persoon de toegang tot de training of workshop te ontzeggen zonder dat er restitutie van de kosten voor de training of workshop verschuldigd is.
  3.7. Bedenktijd voor bestellingen via internet geldt niet voor diensten en aangezien trainingen / workshops en followup sessies van Dimensions Training diensten zijn, is het annuleren in het kader van de bedenktijd uitgesloten.

 

 

 1. Prijzen en Duur trainingen

  4.1. Tenzij anders aangegeven zijn de cursuskosten inclusief de kosten van Trainingsmateriaal, het gebruik van accommodatie, koffie en thee en, indien van toepassing, lunch.
  4.2. Deze prijzen zijn gebaseerd op de op het moment van sluiten van de Overeenkomst geldende omstandigheden. Mochten die omstandigheden na het sluiten van de Overeenkomst wijzigen, dan behoudt Dimensions Training zich het recht voor om haar prijzen dienovereenkomstig aan te passen.

  4.3. Indien en voor zover de prijzen met meer dan 15% worden verhoogd, heeft Opdrachtgever het recht de Overeenkomst te ontbinden.

  4.4. De prijs en duur van alle Open Register groepstrainingen en workshops (hetzij op een locatie, hetzij online) zoals in de cursusbeschrijving daarvan is aangegeven is gebaseerd op minimaal deelnemers. Bij twee deelnemers kan de cursusduur van de training gehalveerd worden tot de helft en bij 1 deelnemer kan de cursusduur beperkt worden tot 1/3 van de standaard cursusduur. De totale prijs van de training inclusief de eventuele meerprijzen voor de locatie, lunch, catering, cursusboeken e.d. blijft wel hetzelfde zodat het financieel haalbaar blijft voor Dimensies Training om de training toch door te laten gaan. Als alternatief hiervoor kan een training op locatie in overleg met de deelnemer{s} omgezet worden naar een online training tegen dezelfde totale kosten en een zolang mogelijke cursusduur. Uitgangspunt is zoveel mogelijk waarde te bieden voor het geld dat betaald wordt.

  4.5 De deelnemers zullen zoveel mogelijk vooraf geïnformeerd worden indien een training wegens onvoldoende deelnemers verkort wordt.

 

 1. Facturering en betaling

  5.1. Opdrachtgever zal de hem in rekening gebrachte bedragen binnen 30 dagen aan Dimensions Training voldoen. Indien de opleiding aanvangt binnen een periode die korter is dan 30 dagen zal Opdrachtgever de hem in rekening gebrachte bedragen voor aanvang van de Open Rooster Opleiding of In Company Opleiding aan Dimensions Training voldoen. Alle aan Opdrachtgever in rekening gebrachte bedragen moeten zonder korting of inhouding worden voldoen. Opdrachtgever is niet bevoegd tot verrekening. Opdrachtgever heeft verder niet het recht om enige betalingsverplichting jegens Dimensions Training op te schorten.
  5.2. Indien de Opdrachtgever de verschuldigde bedragen niet heeft voldaan binnen de overeengekomen termijn, heeft Dimensions Training het recht de cursist(en) te weigeren voor de opleiding, onverminderd de verplichting van Opdrachtgever het verschuldigde bedrag te betalen.

 

 1. Aansprakelijkheid en vrijwaring

  6.1. Dimensions Training is voorts niet aansprakelijk, noch op grond van de wet, noch uit overeenkomst van zgn. gevolgschade die Opdrachtgever of een derde ter zake van de uitvoering van de Overeenkomst c.q. (het gebruik van) de opleidingen mocht lijden, hieronder mede begrepen bedrijfsschade, milieuschade of immateriële schade. In alle gevallen is de aansprakelijkheid van Dimensions Training beperkt tot het factuurbedrag van dat deel van de overeenkomst waaruit de schade is ontstaan.
  6.2. Hetgeen genoemde in artikel 6.1, eerste punt laat onverlet de aansprakelijkheid van Dimensions Training op grond van Titel 3, Afdeling 3, Boek 6 Burgerlijk Wetboek (productenaansprakelijkheid). Dimensions Training zal voorts geen beroep doen op de opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen, indien en voor zover de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van Dimensions Training of haar personeel.
  6.3. Tenzij de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van Dimensions Training of haar personeel zal Opdrachtgever Dimensions Training vrijwaren tegen alle aanspraken van derden, direct of indirect verband houdende met de uitvoering van de overeenkomst c.q. (het gebruik van) de Opleidingen en zal hij Dimensions Training alle schade vergoeden die Dimensions Training leidt als gevolg van dergelijke aanspraken.
  6.4. Dimensions Training is niet aansprakelijk tot vergoeding van schade als een Opleiding moet worden onderbroken, verplaatst en/of geannuleerd wegens onvoorziene omstandigheden zoals genoemd in artikel 8.
  6.5. Dimensions Training wijst aansprakelijkheid voor schade als gevolg van verminking, vertraging, gebrek aan duidelijkheid en/ of andere fouten in de communicatie tussen Opdrachtgever en Dimensions Training als gevolg van het gebruik van het internet of enig ander medium van communicatie af, tenzij deze schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld aan de zijde van Dimensions Training.

 

 1. Intellectuele en industriële eigendom

  7.1. Alle intellectuele of industriële eigendomsrechten met betrekking tot apparatuur, software, Trainingsmateriaal en/of documenten rust uitsluitend bij Dimensions Training of haar licentiegevers.
  7.2. Het is Opdrachtgever niet toegestaan software, Trainingsmateriaal en/of documenten verstrekt in het kader van de opleiding openbaar te maken of te reproduceren.
  7.3. Beeld en/of geluidreproductie van opleidingen is uitdrukkelijk verboden.

 

 1. Ziekte van docent

  8.1. Bij ziekte en/of verhindering van een docent zal Dimensions Training indien mogelijk binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg dragen.
  8.2. Indien vervanging binnen de gestelde termijnen redelijkerwijs niet mogelijk blijkt te zijn binnen 48 uur, zal Dimensions Training Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen en is er sprake van overmacht.
  8.3. Indien Dimensions Training binnen 48 uur voor gelijkwaardige vervanging zorg draagt is artikel 3.1.8 niet van toepassing.

 

 1. Slagingsgarantie!

  Bij trainingen waarvoor wij ook het examen rechtstreeks afnemen, bieden wij een 100% slagingsgarantie gedurende de eerste maand na je training. Als je onverhoopt niet binnen een maand bent geslaagd voor je examen, kun je kosteloos de opeenvolgende training volgen!

 

 1. Startgarantie!

  Bij trainingen met een startgarantie zullen we proberen de training door te laten gaan. Mocht de betreffende training om welke reden dan ook onverhoopt niet doorgaan, zullen we je een alternatief aanbieden.

Algemene Voorwaarden

 

Dit zijn de Algemene Voorwaarden van Dimensions Training B.V. (hierna te noemen “Dimensions Training B.V.”), te Den Haag. Dimensions Training B.V. is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 70599475.

 

Definities

 

In deze Algemene Voorwaarden hebben de volgende termen de navolgende betekenis, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld:

Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden als hierna vermeld.

Bedrijf: de wederpartij handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

BW: het Burgerlijk Wetboek.

Consument: de wederpartij niet handelend in de uitoefening van een bedrijf of beroep.

 

Opdracht: Alle werkzaamheden, in welke vorm dan ook, die Dimensions Training B.V. voor of ten behoeve van de Wederpartij verricht.

 

Dienstverlening op afstand: een overeenkomst die tussen Dimensions Training B.V. en de Wederpartij wordt gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor dienstverlening op afstand waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

 

Overeenkomst: Elke overeenkomst gesloten tussen Dimensions Training B.V. en de Wederpartij. Wederpartij: de partij die deze Algemene Voorwaarden heeft aanvaard en opdracht heeft gegeven tot het verrichten van een Opdracht. De Wederpartij kan zowel een Bedrijf als een Consument zijn.

 

Tenzij de Algemene Voorwaarden uitdrukkelijk anders bepalen, geldt bij de interpretatie van de Algemene Voorwaarden dat het enkelvoud wordt geacht mede het meervoud te omvatten en vice versa en een verwijzing naar een mannelijke vorm wordt mede geacht te omvatten een verwijzing naar een vrouwelijke vorm en vice versa.

 

 

Toepasselijkheid

 

1. Deze Algemene Voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en Overeenkomst gesloten tussen Dimensions Training B.V. en de Wederpartij, tenzij van deze Algemene Voorwaarden door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Dimensions Training B.V., voor de uitvoering waarbij derden dienen te worden betrokken.
3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Wederpartij wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
4. Afwijkingen van de Overeenkomst en Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen tussen partijen.

 

 

Offertes en/of aanbiedingen

1. Alle offertes en/of aanbiedingen waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod en kan steeds worden herroepen, ook indien zij een termijn voor aanvaarding bevatten. Aanbiedingen/offertes kunnen door Dimensions Training B.V. tevens binnen zeven dagen na ontvangst van aanvaarding schriftelijk worden herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
2. Alle offertes en/of aanbiedingen van Dimensions Training B.V. zijn 14 dagen geldig, tenzij anders vermeld.
3. Dimensions Training B.V. kan niet aan zijn offertes en/of aanbiedingen worden gehouden indien de Wederpartij op basis van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijk verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de offerte en/of aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
4. Indien de aanvaarding, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte en/of aanbieding opgenomen aanbod dan is Dimensions Training B.V. daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Dimensions Training B.V. anders aangeeft.

 

 

Totstandkoming overeenkomst

1. De Overeenkomst komt tot stand door aanvaarding door de Wederpartij van de offerte en/of aanbieding van Dimensions Training B.V.
2. Offertes en/of aanbiedingen kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard (daaronder ook begrepen langs elektronische weg). Dimensions Training B.V. is niettemin gerechtigd een mondelinge aanvaarding te accepteren alsof deze schriftelijk zou zijn gedaan.
3. Op het moment dat Dimensions Training B.V. van de Wederpartij een opdrachtbevestiging ontvangt, komt een Overeenkomst tussen partijen tot stand, dan wel op het moment dat Dimensions Training B.V. feitelijk begint met de uitvoering.
4. De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

 

Uitvoering overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt door Dimensions Training B.V. naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, uitgevoerd. Ten aanzien van de beoogde werkzaamheden is er sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Dimensions Training B.V. De toepassing van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 van het BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2. Dimensions Training B.V. bepaalt de wijze waarop en door welke perso(o)n(en) de Opdracht wordt uitgevoegd. Dimensions Training B.V. is gerechtigd bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3. Dimensions Training B.V. is gerechtigd de Overeenkomst in fasen uit te voeren. Indien de Overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd, heeft Dimensions Training B.V. het recht om elk uitgevoerd gedeelte afzonderlijk te factureren. Indien en zolang deze factuur door de Wederpartij niet wordt betaald, is Dimensions Training B.V. niet verplicht tot uitvoering van de volgende fase en heeft zij het recht de Overeenkomst op te schorten.
4. Dimensions Training B.V. heeft recht op de vooraf reeds bekend gemaakte vrije dagen, dit ondanks de in de Overeenkomt eventueel opgenomen aantal minimum uren.

 

Wijzigingen en meerwerk

 

1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de Overeenkomst te wijzigen of aan te vullen stelt Dimensions Training B.V. de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte. Partijen zullen dan tijdig en in onderling overleg overgaan tot wijziging van de Overeenkomst.

2. Indien partijen overeenkomen dat de Overeenkomst wordt gewijzigd/aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Dimensions Training B.V. zal de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk inlichten.

3. Indien de wijziging van of aanvulling op de Overeenkomst financiële, kwantitatieve en/of kwalitatieve gevolgen zal hebben, licht Dimensions Training B.V. de Wederpartij hierover van te voren in.

4. Indien een vast tarief of vaste prijs is overeengekomen, zal Dimensions Training B.V. daarbij aangeven in hoeverre de wijziging/aanvulling van de Overeenkomst van invloed is op het tarief/de prijs. Hierbij zal Dimensions Training B.V. proberen te trachten – voorzover mogelijk – vooraf een prijsopgave doen.

5. Dimensions Training B.V. zal geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging/aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan Dimensions Training B.V. kunnen worden toegerekend.

6. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen partijen zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

 

Verplichtingen Wederpartij

 

1. De Wederpartij draagt er zorg voor dat alle gegevens, apparatuur of ruimtes, waarvan Dimensions Training B.V. aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Wederpartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig beschikbaar zijn. Tevens dient de Wederpartij Dimensions Training B.V. alle bevoegdheden en autorisaties te verlenen die nodig zijn om de Opdracht naar behoren uit te voeren.

2. Dimensions Training B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Dimensions Training B.V. is uit gegaan van door de Wederpartij verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor Dimensions Training B.V. kenbaar behoorde te zijn.

3. De Wederpartij draagt er zorg voor dat de medewerkers van de organisatie van de Wederpartij die bij de werkzaamheden betrokken zijn, tijdig beschikbaar zijn.

4. De Wederpartij dient zich te onthouden van gedragingen welke het voor Dimensions Training B.V. onmogelijk maakt de Opdracht naar behoren uit te voeren.

5. Indien door Dimensions Training B.V. of door Dimensions Training B.V. ingeschakelde derden in het kader van de Opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Wederpartij of een door de Wederpartij aangewezen locatie, draagt de Wederpartij kosteloos zorg voor de in redelijkheid gewenste faciliteiten.

6. Indien de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen, zoals opgenomen in dit artikel, heeft voldaan, heeft Dimensions Training B.V. het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke prijs of tarieven aan de Wederpartij in rekening te brengen.

 

Annulering

 

Zie de voorwaarden voor Opleidingen.

 

Prijzen

 

1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, zijn de door Dimensions Training B.V. Algemene Voorwaarden 3 aangegeven prijzen en tarieven altijd exclusief BTW.

2. De prijzen en tarieven zijn exclusief verzend-, reis-, verblijf- en andere onkosten, tenzij anders overeengekomen.

3. Indien niet uitdrukkelijk een prijs of tarief is overeengekomen, zal de prijs of het tarief worden vastgesteld aan de hand van de werkelijk bestede uren en de gebruikelijke tarieven van Dimensions Training B.V.

4. Van alle bijkomende kosten zal Dimensions Training B.V. tijdig voor het sluiten van de Overeenkomst aan de Wederpartij opgaaf doen of gegevens verstrekken op grond waarvan deze kosten aan de Wederpartij door kunnen worden berekend.

5. Indien Dimensions Training B.V. bij het sluiten van de Overeenkomst een vaste prijs of vast tarief overeenkomt, is Dimensions Training B.V. gerechtigd tot verhoging hiervan, ook wanneer het de prijs of het tarief oorspronkelijk niet onder voorbehoud is gegeven.

6. In het geval Dimensions Training B.V. voornemens is de prijs of het tarief te wijzigen, stelt zij de Wederpartij hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.

7. Indien de verhoging van de prijs of het tarief plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst, kan de Wederpartij de Overeenkomst door een schriftelijke verklaring ontbinden, tenzij:

a. de verhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Dimensions Training B.V. rustende verplichting ingevolge de wet;

b. de verhoging oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, belastingen, productiekosten, valutawisselkoersen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de Overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren;

c. Dimensions Training B.V. alsnog bereid is om de Overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomen uit te voeren; of

d. bedongen is dat de uitvoering langer dan drie maanden na het sluiten van de Overeenkomst zal worden verricht.

 

Betaling

 

1. Betaling geschiedt door middel van overmaking op een door Dimensions Training B.V. aangewezen bankrekening, tenzij anders overeengekomen.

2. Dimensions Training B.V. zal voor het door de Wederpartij verschuldigde bedragen een factuur sturen. De betalingstermijn van elke factuur is 14 dagen na de datum van de betreffende factuur, tenzij anders aangegeven op de factuur of anders overeengekomen.

3. Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen.

4. Dimensions Training B.V. en de Wederpartij kunnen overeenkomen dat betaling in termijnen geschiedt in evenredigheid met de voortgang van het werk. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, dient de Wederpartij te betalen volgens de termijnen en de percentages zoals neergelegd in de Overeenkomst.

5. Bezwaren tegen de hoogte van de factuur schorten de betalingsverplichting van de Wederpartij niet op.

6. De Wederpartij is niet bevoegd op het verschuldigde enig bedrag wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

7. In geval van niet of niet-tijdige betaling, is de Wederpartij zonder ingebrekestelling van rechtswege in verzuim. De Wederpartij is alsdan met ingang van de datum waarop de betaling verschuldigd werd, de wettelijke (handels)rente verschuldigd tot de dag der algehele voldoening, waarbij rente over een gedeelte van de maand wordt berekend over een gehele maand.

 8. Een door de Wederpartij gedane betaling strekt in de eerste plaats in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en tenslotte op opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeld de Wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op latere facturen.

9. Indien de Wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Wederpartij.

10. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dimensions Training B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid als Bedrijf, recht op een vergoeding van 15% van de totaal openstaande hoofdsom met een minimum van €100 voor iedere factuur die geheel of gedeeltelijk niet voldaan is.

11. Ten aanzien van de buitengerechtelijke (incasso)kosten heeft Dimensions Training B.V., voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument, recht op de wettelijke maximale toegestane vergoeding, zoals bepaalt in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke (incasso)kosten.

12. Voor zover de Wederpartij handelt in de hoedanigheid van Consument heeft Dimensions Training B.V. pas recht op een vergoeding van de buitengerechtelijke (incasso)kosten, nadat Dimensions Training B.V. de Wederpartij na het intreden van het verzuim een aanmaning heeft gestuurd om de openstaande factuur of facturen binnen 14 dagen te voldoen.

13. In geval van faillissement, surseance van betaling, liquidatie, algeheel beslag op vermogensbestanddelen, overlijden of curatele zijn de vorderingen van Dimensions Training B.V. en de verplichtingen van de Wederpartij jegens Dimensions Training B.V. onmiddellijk opeisbaar.

14. Eventueel gemaakte redelijke gerechtelijke kosten en executiekosten komen tevens voor rekening van de Wederpartij.

 

 Dienstverlening op afstand

 

 1. Deze bepaling is alleen van toepassing op de Wederpartij in de hoedanigheid van Consument.

2. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft Dimensions Training B.V. het recht de Wederpartij tot vooruitbetaling van ten hoogste 50 procent van de prijs te verplichten.

3. Ingeval van Dienstverlening op afstand heeft de Wederpartij het recht de Overeenkomst gedurende veertien kalenderdagen na het sluiten van de Overeenkomst, zonder opgave van redenen, te herroepen.

4. De Wederpartij kan de Overeenkomst herroepen via het de door de Dimensions Training B.V. geplaatst standaardformulier op de website voor herroeping of op een door de Wederpartij eigen gekozen wijze.

5. Het herroepingsrecht vervalt op het moment dat de Opdracht volledig is verricht. Daarnaast vervalt het herroepingsrecht indien Dimensions Training B.V. met de uitvoering van de Opdracht is begonnen met uitdrukkelijk voorafgaande instemming van de Wederpartij en indien de Wederpartij heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Dimensions Training B.V. de Opdracht volledig heeft verricht.

6. Indien de Wederpartij gebruik heeft gemaakt van zijn herroepingsrecht, stort Dimensions Training B.V. uiterlijk veertien kalenderdagen na de ontbinding van de Overeenkomst het volledige aanbetaalde bedrag inclusief de betaalde verzendkosten terug.

7. Het voorgaande in dit artikel geldt niet indien de Overeenkomst betrekking heeft op:

 

a. onroerende goederen;

b. financiële diensten;

c. diensten betreffende logies, vervoer, horecabedrijf;

d. diensten die verrichten worden op een bepaalde datum of tijdens een bepaalde periode;

e. kranten en tijdschriften, waaronder ook nieuwsbrieven en snelle berichtgevingen;

f. producten en/of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Dimensions Training B.V. geen invloed heeft en zich binnen de herroepingstermijn voordoen;

g. verzegelde producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

h. hygiënische producten waarvan de Wederpartij de zegel heeft verbroken;

i. producten en/of diensten die met de instemming van de Wederpartij al binnen de bedenktijd geleverd worden;

j. producten en/of diensten die vanwege hun aard niet teruggezonden kunnen worden;

k. producten en/of diensten die snel kunnen bederven of verouderen;

l. producten en/of diensten van persoonlijke aard;

m. producten en/of diensten opmaat gemaakt.

 

Klachten

 

1. De Wederpartij dient de Opdracht op het moment van de uitvoering, maar in ieder geval binnen 7 dagen na uitvoering, te onderzoeken of de uitgevoerde Opdracht aan de Overeenkomst beantwoord.

2. Klachten behoren binnen 7 dagen na uitvoering van de Opdracht schriftelijk aan Dimensions Training B.V. gemeld te worden.

3. Het recht op (gedeeltelijke) teruggave van de prijs, vervanging of schadevergoeding komt te vervallen indien de klacht niet binnen de gestelde termijn worden gemeld, tenzij uit de aard van de Opdracht of uit omstandigheden van het geval een ruimere termijn voortvloeit.

4. De betalingsverplichting wordt niet opgeschort indien de Wederpartij Dimensions Training B.V. binnen de gestelde termijn op de hoogte stelt van de klacht.

 

Overmacht en onvoorziene omstandigheden

 

1. Een tekortkoming kan niet aan Dimensions Training B.V. of de Wederpartij worden toegerekend, daar de tekortkoming niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt. In dit geval zijn de partijen ook niet gehouden tot het nakomen van de verplichtingen die uit de Overeenkomst voortvloeien.

2. In de Algemene Voorwaarden wordt onder overmacht verstaan, naast wat op dat gebied in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Dimensions Training B.V. geen invloed kan uitoefenen en waardoor Dimensions Training B.V. niet in staat is de verplichtingen na te komen.

3. Onder overmacht van Dimensions Training B.V. wordt in ieder geval verstaan: a. stakingen;

b. storingen in het verkeer;

c. overheidsmaatregelen die Dimensions Training B.V. verhinderen haar verplichtingen tijdig dan wel deugdelijk na te komen;

d. relletjes, oproer, oorlog;

e. verkeersbelemmeringen;

f. gebrek aan arbeidskrachten;

g. extreme weersomstandigheden;

h. brand;

i. in-, uit- en/of doorvoerverboden; en/of

j. elke omstandigheid waardoor de normale gang in het bedrijf wordt belemmerd ten gevolge waarvan de nakoming van de Overeenkomst door Dimensions Training B.V. in redelijkheid niet door de Wederpartij mag worden verlangd.

 

Beëindiging overeenkomst

 

1. Partijen kunnen te allen tijde met wederzijds goedvinden de Overeenkomst beëindigen.

2. Partijen kunnen de Overeenkomst schriftelijk tussentijds opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.

3. Partijen kunnen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang schriftelijk opzeggen, in geval van:

a. aanvraag door of verlening van surseance van betaling aan de andere partij;

b. aanvraag van faillissement door of faillietverklaring van de andere partij;

c. liquidatie van de andere partij of niet tijdelijke stopzetting van de onderneming van de andere partij; of

d. onderbewindstelling, curatele of schuldsanering in de zin van de Wet schuldsanering natuurlijke personen van de andere partij.

4. Indien de Overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Dimensions Training B.V. op de Wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Dimensions Training B.V. de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt zij haar aanspraken uit de wet en Overeenkomst. Dimensions Training B.V. behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Teruggave ter beschikking gestelde zaken

 

1. Indien Dimensions Training B.V. aan de Wederpartij bij de uitvoering van de Overeenkomst zaken ter beschikking heeft gesteld, is de Wederpartij gehouden deze zaken binnen 14 dagen in oorspronkelijke staat, vrij van gebreken en volledig te retourneren. Indien de Wederpartij deze verplichting niet nakomt zijn alle hieruit voortvloeiende kosten voor zijn rekening.

2. Indien de Wederpartij, om welke reden ook, na daartoe strekkende aanmaning, alsnog in gebreke blijft met de in lid 1 van dit artikel genoemde verplichting, heeft Dimensions Training B.V. het recht de daaruit voortvloeiende schade en kosten, waaronder de kosten van vervanging, op de Wederpartij te verhalen.

 

Aansprakelijkheid

 

1. Dimensions Training B.V. is slechts aansprakelijk voor directe schade die is ontstaan door grove schuld of opzet van Dimensions Training B.V., en niet voor meer dan het bedrag dat de verzekeraar aan Dimensions Training B.V. uitkeert of tot maximaal de hoogte van het factuurbedrag of een bedrag van €1000, indien het factuurbedrag hoger dan € 1000 ligt.

2. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van de Algemene Voorwaarden;

b. redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Dimensions Training B.V. aan de Overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Dimensions Training B.V. toegerekend kunnen worden; of

c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in de Algemene Voorwaarden.

3. Dimensions Training B.V. is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige medewerking en/of informatie van de Wederpartij, schade wegens door Dimensions Training B.V. gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel vormt van de Overeenkomst en alle schade welke niet onder de directe schade in de zin van deze algemene voorwaarden valt.

4. Dimensions Training B.V. is nooit aansprakelijk voor fouten in het materiaal dat door de Wederpartij ter hand is gesteld of voor misverstanden of fouten ten aanzien van de uitvoering van de Overeenkomst indien deze hun aanleiding of oorzaak vinden in handelingen van de Wederpartij, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens/materialen.

5. Dimensions Training B.V. is nooit aansprakelijk voor fouten, indien de Wederpartij op een eerder moment goedkeuring heeft gegeven, dan wel in de gelegenheid is gesteld een controle uit te voeren en te kennen heeft gegeven aan een dergelijke controle geen behoefte te hebben.

6. De in dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperkingen wordt mede bedongen ten behoeve van de door Dimensions Training B.V. voor de uitvoering van de Overeenkomst ingeschakelde derden, en Dimensions Training B.V. is nooit aansprakelijk voor schade veroorzaakt door tekortkomingen van deze ingeschakelde derden.

7. Dimensions Training B.V. is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens Dimensions Training B.V., de Wederpartij of derden.

 

Geheimhouding

 

1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van de Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De partij die vertrouwelijke informatie ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn.

2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Dimensions Training B.V. gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Dimensions Training B.V. zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Dimensions Training B.V. niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

3. Onverminderd het vorengaande is Dimensions Training B.V. bevoegd de naam van de Wederpartij op te nemen op een lijst van relaties, welke op de website dan wel via andere uitingen naar derden wordt gepubliceerd, tenzij anders is overeengekomen.

 

Vrijwaring

 

1. De Wederpartij vrijwaart Dimensions Training B.V. voor zover de wet dit toelaat, ter zake van aansprakelijkheid jegens één of meer derden, welke is ontstaan uit en/of samenhangt met de uitvoering van de Overeenkomst, ongeacht of de schade door Dimensions Training B.V. of door haar hulpperso(o)n(en), hulpzaken of uitgevoerde Opdracht is veroorzaakt of toegebracht.

2. Daarnaast vrijwaart de Wederpartij Dimensions Training B.V.,voor zover de wet dit toelaat, voor alle aanspraken van derden in verband met enige inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van deze derden.

3. De Wederpartij is steeds verplicht alles in het werk te stellen de schade te beperken.

 

Intellectueel eigendom

 

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde producten, materialen, analyses, ontwerpen, software, documentatie, adviezen, rapporten, offertes, (elektronische) informatie alsmede voorbereidend materiaal daarvan (gezamenlijk het “IE Materiaal”), berusten uitsluitend bij Dimensions Training B.V. of diens licentiegevers.

2. De Wederpartij verkrijgt uitsluitend eventuele rechten en bevoegdheden met betrekking tot het IE Materiaal die voortvloeien uit de Overeenkomst en/of die schriftelijk uitdrukkelijk worden toegekend.

3. Het is de Wederpartij niet toegestaan enig verkregen recht of bevoegdheid met betrekking tot het IE Materiaal over te dragen aan derden behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van Dimensions Training B.V.

4. Het is de Wederpartij niet toegestaan enige aanduiding omtrent intellectuele eigendomsrechten zoals auteursrechten, merkenrechten of handelsnamen uit het IE Materiaal te verwijderen of te wijzigen.

5. Iedere exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking door de Wederpartij van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt, wordt beschouwd als een schending van de intellectuele eigendomsrechten van Dimensions Training B.V.

6. De Wederpartij zal voor een dergelijke schending een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete van €2000 per inbreuk makende handeling betalen aan Dimensions Training B.V., onverminderd het recht van Dimensions Training B.V. om haar schade door de inbreuk vergoed te krijgen of andere rechtsmaatregelen te mogen treffen teneinde de inbreuk te doen beëindigen.

7. Er zal geen sprake zijn van schending van de intellectuele eigendomsrechten, indien de Wederpartij uitdrukkelijke schriftelijke toestemming heeft gekregen van Dimensions Training B.V. voor exploitatie, verveelvoudiging, gebruik of openbaarmaking van het IE Materiaal dat buiten de strekking van de Overeenkomst of verleende rechten en bevoegdheden valt.

8. Al het door Dimensions Training B.V. ontwikkelde IE Materiaal voor de uitvoering van de Overeenkomst kan door Dimensions Training B.V. voor eigen promotiedoeleinden worden gebruikt, tenzij anders is overeengekomen met de Wederpartij.

 

Privacy

 

1. Dimensions Training B.V. respecteert de privacy van de Wederpartij. Dimensions Training B.V. behandelt en verwerkt alle persoonsgegevens die haar worden verstrekt conform de geldende wetgeving, in het bijzonder de Wet Bescherming Persoonsgegevens. De Wederpartij stemt in met deze verwerking. Ter bescherming van de persoonsgegevens van de Wederpartij hanteert Dimensions Training B.V. passende beveiligingsmaatregelen.

2. Dimensions Training B.V. gebruikt de persoonsgegevens van de Wederpartij uitsluitend in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het afhandelen van een klacht.

3. Voor meer informatie over privacy wordt verwezen naar de website van Dimensions Training B.V..

 

Vervaltermijn

 

Voor alle vorderingen en/of bevoegdheden die de Wederpartij jegens Dimensions Training B.V. en/of jegens de door Dimensions Training B.V. eventueel ingeschakelde derden heeft, geldt in afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen een verjaringstermijn van één jaar vanaf het moment waarop zich een feit voordoet dat de Wederpartij deze rechten en/of bevoegdheden jegens Dimensions Training B.V. en/of de door Dimensions Training B.V. eventueel ingeschakelde derden kan aanwenden.

 

Overdracht

 

1. Het is de Wederpartij niet toegestaan zonder daartoe schriftelijke toestemming van Dimensions Training B.V.g te hebben verkregen rechten en verplichtingen, welke voortvloeien uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen.

2. Dimensions Training B.V. is gerechtigd aan deze toestemming voorwaarden te verbinden.

 

Nawerking

 

De bepalingen van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst, waarvan het uitdrukkelijk of naar hun aard de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van deze Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en partijen beiden blijven binden.

 

Overig

 

1. Eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kunnen uitsluitend schriftelijk worden overeengekomen. Aan dergelijke afwijkingen kunnen geen rechten worden ontleend met betrekking tot later aangegane rechtsverhoudingen.

2. De administratie van Dimensions Training B.V. geldt, behoudens tegenbewijs, als bewijs van de door de Wederpartij gedane aanvragen. De Wederpartij erkent dat elektronische communicatie als bewijs kan dienen.

3. Indien en voor zover enige bepaling van de Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst nietig wordt verklaard of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden en de Overeenkomst onverminderd van kracht blijven. Dimensions Training B.V. zal alsdan een nieuwe bepaling vaststellen ter vervanging van de nietige/vernietigde bepaling, waarbij zoveel mogelijk de strekking van de nietige/vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.

4. De plaats van uitvoering van de Overeenkomst wordt geacht te zijn de plaats waar Dimensions Training B.V. is gevestigd.

 

Toepasselijk recht en forumkeuze

 

1. Alle Overeenkomsten, de Algemene Voorwaarden, en alle niet-contractuele rechten en verplichtingen daaruit voortvloeiende, worden in alle opzichten beheerst door het Nederlands recht.

2. Alle geschillen tussen Dimensions Training B.V. en de Wederpartij, welke mochten ontstaan naar aanleiding van een Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden, dan wel van overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter van Rechtbank Den Haag.